Gmina

LV SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 22 SIERPIEŃ 2022 – TRANSMISJA ONLINE

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Wręczenie odznaczenia resortowego za wieloletnią pracę.
 5. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/340/21 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały NR LI/418/18 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 września 2018 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
 11. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.