Gmina

LIV SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 20 CZERWIEC 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na LIV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 20 czerwca 2022 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.


 

 

 


Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.

 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.

 3. Wystąpienie zaproszonych gości.

 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o złożonych interpelacjach.

 6. Raport o stanie gminy Łużna za 2021 rok (Debata, głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Łużna.)

 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łużna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 8. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łużna.

 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.

 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.

 11. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łużna na rok szkolny 2022/2023.

 12. Przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej dotyczącej taryf za odprowadzanie nieczystości ściekowo-bytowych.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.