Gmina

LIII SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 30 MAJ 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na LIII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 30 maja 2022 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.


 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dostępne szkoły w Gminie Łużna”
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łużna, a Gminą Bobowa w sprawie wspólnej realizacji zadania p.n. „Budowa drogi Biesna Siedliska- Graniczna II oraz drogi Biesna Siedliska (w kier. P. Śliwa) Przedmieście”
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w 2021 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.