Gmina

LI SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 25 MARZEC 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na LI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 25 marca 2022 roku o godz.8:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łużna za 2021 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łużna na lata 2022-2025.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030”
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych, dowóz wody, zakupu wody transportem własnym a także usługi transportowej samochodem ciężarowym.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska.
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad.