Gmina

KONTROLA ODBIORU ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmienionej Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. informujemy że Urząd Gminy Łużna przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych i jej realizacji.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej (jeżeli dotychczas nie jest podpisana) i jej dostarczenie do Urzędu Gminy Łużna wraz z dowodem uiszczenia opłaty za usługę.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podpisania w ostatnim czasie aneksu do obowiązującej umowy konieczne jest przedłożenie tego aneksu w Urzędzie Gminy Łużna, w celu aktualizacji rejestru umów prowadzonego przez Wójta Gminy Łużna.

Dokumenty można dostarczyć:

– osobiście – pok. 7

lub

– mailowo na adres: drozdzj@luzna.pl.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli mogą zostać wezwani do przedstawienia w/w dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.