Gmina

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁUŻNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI NA 2024 ROK

 

Wójt Gminy Łużna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

Konsultując Program, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowanie przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi jak również nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2023 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

 

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza do konsultacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 roku (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Urząd Gminy Łużna

38-322 Łużna 634

fax: 18 3543922 wew. 312

e-mail: prusd@luzna.pl

z dopiskiem: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 27 listopada, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roczny program współpracy na rok poprzedzający okres obowiązywania programu.

 

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna, stronie BIP Gminy Łużna lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łużna

.pdf
Pobierz plik

Zarządzenie Nr 142/2023 WRAZ Z FORMULARZEM

.pdf
Pobierz plik

Projekt Uchwały

.pdf
Pobierz plik