Gmina

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁUŻNA NA LATA 2021-2030 PN. „ŁUŻNA 2030”

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. […]

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Łużna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych do projektu Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030”.

 

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030” oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 14.02.2022 r. do dnia 20.03.2022 r.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

1)      Papierowo w następujący sposób:

• w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego na parterze budynku

• pocztą na adres Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna

2)      Elektronicznie w następujący sposób:

• poprzez system ePUAP, adres skrytki Urząd Gminy Łużna  epuap: ugluzna/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu)

• za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@luzna.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Łużna.


Pliki do pobrania:

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030”

2. Formularz zgłaszania uwag