Gmina

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORÓW W SZKOŁACH GMINY ŁUŻNA

WÓJT GMINY ŁUŻNA Ogłoszenia o konkursach na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej.

 1. Nazwa organu prowadzącego:

Gmina Łużna

38-322 Łużna 634

 1. Nazwy i adresy jednostek których dotyczy konkurs:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej, Biesna 70, 38-324 Siedliska;

2. Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku, Bieśnik 102,

    38-331 Szalowa;

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łużnej, 38-322 Łużna 90;

 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w  pkt. 1 lub w pkt 2:

 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskała:
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwie ścigania z oskarżenia publicznego;
 6. nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.              o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone w pkt. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:
 1. zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w organu administracji samorządowej, lub
 3. urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (DZ.U.2015 poz.1881)
 1. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1428), powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki. Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację  o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
 • stażu pracy dydaktycznej –    w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 1. poświadczone przez   kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez   kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy                 z dnia 18 października 2006 r. o      ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów                                          (Dz. U z 2021 r. poz. 1633 ze zm.) –  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej placówki urodzonego przed dniem 01 sierpnia   1972 r.
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762) lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn . zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

            Ja…………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż przewidzianych w przepisach prawa zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu na Dyrektora  …………………………………………………………………………, zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. podpisaną klauzulę informacyjną o treści:

Klauzula informacyjna

         

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Łużna 38-322 Łużna 634, e-mail: gmina@luzna.pl,  tel.18 354 30 39

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem e mail : iod@luzna.pl  lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora którego konkurs dotyczy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w:

– ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

– ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

– ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152);

– rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587);

– rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do konkursu.

Inne dane osobowe, niż określone w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie w związku z prowadzeniem strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (w tym dane osobowe są ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zakończenia konkursu, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) dokumentacja dotycząca konkursów na stanowiska w podległych jednostkach jest przechowywana przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (tj. zakończenia konkursu). Protokoły komisji konkursowej zawierające dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres dwudziestu pięciu lat w składnicy akt. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ww. żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

   

 1. Określenie terminu i sposobu składania ofert
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres email) oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ………………………………………….………” (nazwa jednostki której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 29 marca 2022 r. do godz. 15.00 – osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łużnej  lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Łużna

Łużna 634, 38 – 322 Łużna

(pok.111 sekretariat)

 1. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dacie jej złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łużnej.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 1. Dodatkowe informacje w tym o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łużna. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Łużnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie
w postaci papierowej. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w cz. IV pkt. 4-7, 12 i 13. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokutemu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Łużna, dnia 15-03-2022 r.


Załączniki: 

1. Zarządzenie konkursu na dyrektorów.