Gmina

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łużna

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2023 upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych za rok 2022.
  1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia2023 W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2021.1119 t.j.)
Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2021.1119 t.j, wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
  2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
  1. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
  3. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
  4. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  5. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.
     
L.p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77. 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Miejsce składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022: Urząd Gminy Łużna pok. 111 – dziennik podawczy lub pokój 102 Informacji udziela: Paulina Kwaśniak-Karp –tel.18 35 43 039 wew. 101 Opłatę należy wnieść w Banku Spółdzielczym O/ Łużna  lub na konto: BS Gorlice O/Łużna 09 8795 1015 2001 0012 7231 0001

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY

.doc
Pobierz plik