Gmina

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy Łużna przypomina, że do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Pisemne oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty w roku bieżącym. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Oświadczenie składa się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia w Urzędzie Gminy Łużna pok. 102, na adres korespondencyjny (wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia należy przesłać listem poleconym) lub adres mailowy gmina@luzna.pl ( w takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu oryginału oświadczenia). Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia.

Opłaty
Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależniona jest od zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Opłaty dokonuje się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia i podobnie jak w przypadku oświadczenia, nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do zapłaty.
Przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty rocznej w trzech równych ratach:
• termin zapłaty I raty – do 31 stycznia;
• termin zapłaty II raty – do 31 maja;
• termin zapłaty III raty – do 30 września.
 

W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty; opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

POUCZENIE

1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Łużna do 31 stycznia.
2. Opłata wnoszona jest na rachunek: Urząd Gminy Łużna

BS Gorlice o/ Łużna

NR: 09 8795 1015 2001 0012 7231 0001
 

3. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

4. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
a) alkohol do 4,5% oraz piwo:
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 wyniosła do 37.500 zł – opłata – 525 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 przekroczyła 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
b) alkohole powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 wyniosła do 37.500 zł – opłata – 525 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 przekroczyła 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
c) alkohole powyżej 18%:
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 wyniosła do 77.000 zł – opłata – 2.100 zł
● jeśli wartość sprzedaży w roku 2021 przekroczyła 77.000 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

6. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku – wnoszą opłatę do 31 stycznia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (opłata wyliczona w dniach).

7. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni ( termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.

8. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie 30 dni (30 dni liczone od 31 stycznia, 31 maja, 30 września) opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty. Dodatkowa 30% opłata jest liczona od wyliczonej opłaty ratalnej dla każdego zezwolenia.


Załącznik:

1. OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ZA 2021 ROK.