Gmina

GMINA ŁUŻNA ROZPOCZYNA KOLEJNE INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

W Urzędzie Gminy Łużna zostały podpisane umowy z wykonawcami w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez realizację inwestycji:

– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szalowa (Gmina Łużna) od strony Polnej,

– Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska.”

Zadanie obejmujące wybudowanie 4,10 km sieci kanalizacji sanitarnej z trzema przepompowniami ścieków zrealizuje firma  MULTIKOP Sp. z o.o., z siedzibą w  Strzeszynie. Kwota inwestycji to prawie 3 320 000,00 zł. Termin zakończenia zaplanowany jest  na dzień 30 listopada 2023 roku.

Inwestycję, która pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie 2,18 km sieci wodociągowej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska wykona firma PHU “INKO 2001” z siedzibą w Nowym Sączu. Wynagrodzenie Wykonawcy opiewa na kwotę prawie 890 000,00 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 1 sierpnia 2024 roku.

Nadzór inwestorski nad powyższymi zadaniami będzie pełniła firma iPRA Biuro Usług Projektowych – Izabela Praskowicz z siedzibą w Jaśle.

Gmina Łużna pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.