Gmina

DOSTĘPNA SZKOŁA

Gmina Łużna pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 337 046,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępne Szkoły w Gminie Łużna” w ramach projektu „Dostępna szkoła”. „Dostępna Szkoła” jest projektem realizowanym przez […]

Gmina Łużna pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 337 046,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępne Szkoły w Gminie Łużna” w ramach projektu „Dostępna szkoła”.

„Dostępna Szkoła” jest projektem realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy przy wsparciu ze strony Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18, jako pilotaż działania „Szkoły bez barier” i jest elementem programu „Dostępność Plus” finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie “Modelu Dostępnej Szkoły”, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkołom zidentyfikowanie własnych ograniczeń zarówno architektonicznych jak i świadomościowych, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami grantu są dwie szkoły z terenu gminy Łużna: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej oraz Szkoła Podstawowa im. ks. S. Pękali w Szalowej.

Przedsięwzięcie zawiera standardy i kryteria dostępności, które opisane są na trzech poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym. Każdy z poziomów zawiera cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny. Na podstawie wewnętrznej diagnozy i raportu z audytu każda ze szkół stworzyła Indywidualny Plan Poprawy Dostępności, który będzie wdrażany przez daną placówkę. Dzięki pozyskanym środkom w szkołach zostaną przeprowadzone remonty i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Placówki zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble spełniające kryteria Modelu Dostępnej Szkoły. Ponadto szkoły będą testować standardy w ramach obszaru edukacyjno-społecznego i organizacyjnego, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości edukacji oraz włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.06.2023 r.