Gmina

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁUŻNA

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Łużna raport o stanie gminy. Dokument ten powinien być przedłożony […]

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Łużna raport o stanie gminy. Dokument ten powinien być przedłożony radzie do końca maja.

 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.


Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień  20 czerwca 2022r. (poniedziałek)  godz. 15.00.  sala obrad Urzędu Gminy w Łużnej (104).

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy Łużna do dnia 17 czerwca 2022r.  (piątek) do godz. 15.00.