Druki do pobrania

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP oraz o położeniu w obszarze rewitalizacji.

 

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Wydanie wypisu/wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu

 

Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego

 

 

NIERUCHOMOŚCI, GMINNY ZASÓB

Podział nieruchomości.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 2. Oświadczenie o aktualnym stanie wpisów w księdze wieczystej
 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania

 

Rozgraniczenie nieruchomości.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

Przejmowanie nieruchomości pod drogi.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o opinię komisji rozwoju gospodarczego i infrastruktury gminnej w zakresie zasadności przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Łużna
 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Łużna

 

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek – sprzedaż

 

Użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy Łużna.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek – użyczenie

 

Wynajem nieruchomości gminnych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek najmu

 

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Łużna.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o dzierżawę gruntu

 

 

USTALANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

Nadanie numeru porządkowego budynku.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia za granicę

 

Rejestracja urodzeń.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Pełnomocnictwo

 

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zapewnienie
 2. Wniosek o przyśpieszenie terminu ślubów

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o uzupełnienie aktu
 2. Pełnomocnictwo

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o sprostowanie
 2. Pełnomocnictwo

 

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym osoby.

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Wymeldowanie z pobytu stałego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego – EL/WPS/2

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – EL/ZW/3

 

Wymeldowanie z pobytu czasowego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – EL/WPC/2

 

Zameldowanie na pobyt stały.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego – EL/ZPS/1

 

Zameldowanie na pobyt czasowy.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego – EL/ZC/1

 

Wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

Zgłaszanie utraty dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Formularz utraty / uszkodzenia dowodu osobistego

 

Zgłaszanie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie powrotu z zagranicy – EL/ZP/4

 

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Wymiana dowodu osobistego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego lub uszkodzonego.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych
 2. Wniosek o udostępnienie danych z dokumentacji dowodowej

 

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

 

REJESTR WYBORCÓW

Dopisanie do rejestru wyborców na wniosek.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 2. Pisemna deklaracja

 

Udostępnienie rejestru wyborców.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 

 

IMPREZY, ZBIÓRKI, ZGROMADZENIA

Organizowanie imprezy masowej.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Zgromadzenia publiczne.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wpis do rejestru działalności regulowanej.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru
 2. Oświadczenie

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia

 

Usuwanie drzew lub krzewów.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

 

Zezwalanie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek

 

Zlecenie wynajmu ciągnika URSUS wraz z wozem asenizacyjnym PN-70/1.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek – Zlecenie wynajmu ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym
 2. Wniosek – Zakup wody pitnej transportem własnym

 

 

CMENTARZE KOMUNALNE

Pochówek w istniejącym grobie lub przydział miejsca do pochowania.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przydzielenie miejsca pod grób – DRUK-1
 2. Wniosek o pochowanie w istniejącym grobie – DRUK-4
 3. Zlecenie naliczenia opłat na rzecz Gminy Łużna za udostępnienie miejsca cmentarnego – DRUK-9a
 4. Zlecenie naliczenia opłat na wykonane usługi cmentarne przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej – DRUK-9b

 

Ustalenie dysponenta grobu.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie dysponenta grobu na cmentarzu komunalnym – DRUK Nr 2
 2. Wniosek o ustalenie dysponenta grobu wraz z jego likwidacją na cmentarzu komunalnym – DRUK Nr 2a
 3. Przekazanie praw do dysponowania grobem – DRUK Nr 6

 

Rezerwacja miejsca w celu przyszłego pochowania.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przydzielenie miejsca pod grób – DRUK-1
 2. Zlecenie naliczenia opłat na rzecz Gminy Łużna za udostępnienie miejsca cmentarnego – DRUK-9a

 

Przedłużenie prawa do dysponowania miejscem pod grobem.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przedłużenie prawa do użytkowania miejsca pod grób – DRUK Nr 3
 2. Zlecenie naliczenia opłat na rzecz Gminy Łużna za udostępnienie miejsca cmentarnego – DRUK-9a

 

Przekształcenie grobu ziemnego na grób murowany, remont grobu, ustawienie nagrobka, wybudowanie piwniczki.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przekształcenie grobu – DRUK – Nr 5
 2. Zlecenie naliczenia opłat na rzecz Gminy Łużna za udostępnienie miejsca cmentarnego – DRUK – 9a

 

Ekshumacja

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o zgodę na ekshumację – DRUK-7

 

 

PODATKI

Podatek od nieruchomości.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Podatek leśny.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
 2. Deklaracja na podatek leśny

 

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
 2. Deklaracja na podatek rolny

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Łużna.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. CEIDG-1 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Formularze/ Wnioski do pobrania:

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży za rok 2017
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia stałego