PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK zlokalizowany jest pod adresem:

Wola Łużańska 31

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady tekstylne i odzież.

PSZOK  świadczy usługi odbioru odpadów w ilości większej niż limity wskazane powyżej w wysokości 2,00 zł za każdy kilogram.

Warunki korzystania z PSZOK:

 • dostarczone odpady powinny być w takiej ilości i formie, która umożliwi dostarczającemu ich swobodne przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu,
 • przyjęcie odpadów zostaje potwierdzone „Formularzem przyjęcia odpadów” – druk 1
 • obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi segregowanymi lub pochodzą z działalności gospodarczej – odmowa przyjęcia odpadów zostaje potwierdzona „Formularzem odmowy przyjęcia odpadów”– druk 2
 • osobą dostarczającą odpady jest ich wytwórca czyli osoba, która złożyła w Urzędzie Gminy Łużna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę wymagane jest posiadanie upoważnienia wytwórcy tych odpadów – druk 3

W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

PSZOK wyposażony jest w odpowiednie boksy i pojemniki do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania ostrożności zarówno przed wjazdem jak i na terenie PSZOK,
 • utrzymania czystości i porządku podczas rozładunku odpadów.

Druki do pobrania:


>>>Formularz przyjęcia odpadów na PSZOK<<<

>>>Upoważnienie do oddania śmieci<<<

>>>Formularz odmowy przyjęcia śmieci<<<


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w IV kwartale
2023 roku

 

Adres: 38-322 Wola Łużańska 31

 

04 października  (środa) –    od 9:00 do 17:00

11 października  (środa) –    od 9:00 do 17:00

18 października  (środa) –    od 9:00 do 17:00

21 października  (sobota) –  od 7:00 do 13:00

25 października  (środa) –    od 9:00 do 17:00

 

 

02 listopada  (czwartek) – od 9:00 do 17:00

08 listopada  (środa) –       od 9:00 do 17:00

15 listopada  (środa) –       od 9:00 do 17:00

18 listopada  (sobota) –     od 7:00 do 13:00

22 listopada  (środa) –       od 9:00 do 17:00

29 listopada  (środa) –       od 9:00 do 17:00

 

 

06 grudnia  (środa) –    od 9:00 do 17:00

13 grudnia  (środa) –    od 9:00 do 17:00

16 grudnia  (sobota) –  od 7:00 do 13:00

20 grudnia  (środa) –    od 9:00 do 17:00

 

 

Dane kontaktowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej

38-322 Wola Łużańska 31

tel. 18 262 23 30, 519 893 575

Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi dostępne są również na stronie www.luzna.pl w zakładce Czysta gmina – odpady komunalne oraz w BIP w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.