PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK zlokalizaowany jest pod adresem:

Wola Łużańska 31

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady tekstylne i odzież.

PSZOK  świadczy usługi odbioru odpadów w ilości większej niż limity wskazane powyżej w wysokości 1,40 zł za każdy kilogram.

Warunki korzystania z PSZOK:

 • dostarczone odpady powinny być w takiej ilości i formie, która umożliwi dostarczającemu ich swobodne przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu,
 • przyjęcie odpadów zostaje potwierdzone „Formularzem przyjęcia odpadów” – druk 1
 • obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi segregowanymi lub pochodzą z działalności gospodarczej – odmowa przyjęcia odpadów zostaje potwierdzona „Formularzem odmowy przyjęcia odpadów”– druk 2
 • osobą dostarczającą odpady jest ich wytwórca czyli osoba, która złożyła w Urzędzie Gminy Łużna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę wymagane jest posiadanie upoważnienia wytwórcy tych odpadów – druk 3

W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

PSZOK wyposażony jest w odpowiednie boksy i pojemniki do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania ostrożności zarówno przed wjazdem jak i na terenie PSZOK,
 • utrzymania czystości i porządku podczas rozładunku odpadów.

Druki do pobrania:


>>>Formularz przyjęcia odpadów na PSZOK<<<

>>>Upoważnienie do oddania śmieci<<<

>>>Formularz odmowy przyjęcia śmieci<<<

 

 


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w 2022 roku


05 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

12 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

14 stycznia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

19 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

22 stycznia (sobota) – od 8:00 do 12:00

26 stycznia (środa)  –  od 10:00 do 18:00

28 stycznia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

02 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

04 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

09 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

11 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

16 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

19 lutego (sobota) – od 8:00 do 12:00

23 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

25 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

02 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

04 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

09 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

11 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

16 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

19 marca (sobota) – od 8:00 do 12:00

23 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

25 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

30 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

01 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

06 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

08 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

13 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

20 kwietnia (środa)  –  od 10:00 do 18:00

22 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

27 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

29 kwietnia (piątek) –   od 10:00 do 18:00

04 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

06 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

11 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

13 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

18 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

21 maja (sobota) – od 8:00 do 12:00

25 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

27 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

01 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

03 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

08 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

10 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

15 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

18 czerwca (sobota) – od 8:00 do 12:00

22 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

24 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

29 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

 


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w III kwartale
2022 roku

 
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o terminach otwarcia PSZOK w III kwartale 2022 r.
 
01 lipca (piątek) – od 10:00 do 18:00
06 lipca (środa) – od 10:00 do 18:00
08 lipca (piątek) – od 10:00 do 18:00
13 lipca (środa) – od 10:00 do 18:00
16 lipca (sobota) – od 8:00 do 12:00
20 lipca (środa) – od 10:00 do 18:00
22 lipca (piątek) – od 10:00 do 18:00
27 lipca (środa) – od 10:00 do 18:00
29 lipca (piątek) – od 10:00 do 18:00
 
03 sierpnia (środa) – od 10:00 do 18:00
05 sierpnia (piątek) – od 10:00 do 18:00
10 sierpnia (środa) – od 10:00 do 18:00
12 sierpnia (piątek) – od 10:00 do 18:00
17 sierpnia (środa) – od 10:00 do 18:00
20 sierpnia (sobota) – od 8:00 do 12:00
24 sierpnia (środa) – od 10:00 do 18:00
26 sierpnia (piątek) – od 10:00 do 18:00
31 sierpnia (środa) – od 10:00 do 18:00
 
02 września (piątek) – od 10:00 do 18:00
07 września (środa) – od 10:00 do 18:00
09 września (piątek) – od 10:00 do 18:00
14 września (środa) – od 10:00 do 18:00
17 września (sobota) –od 8:00 do 12:00
21 września (środa) – od 10:00 do 18:00
23 września (piątek) – od 10:00 do 18:00
28 września (środa) – od 10:00 do 18:00
30 września (piątek) – od 10:00 do 18:00
 
 

Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w IV kwartale 2022 roku
 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o terminach otwarcia PSZOK w IV kwartale 2022 roku

05 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
07 października (piątek) –   od 9:00 do 17:00
12 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
15 października (sobota) – od 7:00 do 13:00
19 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
26 października (środa) –   od 9:00 do 17:00

02 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
09 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
16 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
19 listopada (sobota) – od 7:00 do 13:00
23 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
30 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00

07 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
14 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
17 grudnia (sobota) – od 7:00 do 13:00

Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi dostępne są również na stronie www.luzna.pl w zakładce Czysta gmina – odpady komunalne oraz w BIP w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.