PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Łużna  zlokalizowany jest pod adresem 38-322 Wola Łużańska 31 .

Dane kontaktowe:

tel. 18 262 23 30, 519 893 575

e-mail: zgk@luzna.pl

 

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,

13) zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,

14) odpady tekstylne i odzież,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – w ilości nie większej niż 400 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

 

PSZOK  świadczy usługi odbioru odpadów w ilości większej niż limity wskazane powyżej w wysokości 2,00 zł za każdy kilogram.

 

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, którzy mają uregulowane płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunki korzystania z PSZOK:

  1. dostarczone odpady powinny być w takiej ilości i formie, która umożliwi dostarczającemu ich swobodne przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu,
  2. przyjęcie odpadów zostaje potwierdzone „Formularzem przyjęcia odpadów”
  3. obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi segregowanymi lub pochodzą z działalności gospodarczej – odmowa przyjęcia odpadów zostaje potwierdzona „Formularzem odmowy przyjęcia odpadów”
  4. osobą dostarczającą odpady jest ich wytwórca czyli osoba, która złożyła w Urzędzie Gminy Łużna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę wymagane jest posiadanie upoważnienia wytwórcy tych odpadów.

 

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

  1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
  2. stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania ostrożności zarówno przed wjazdem jak i na terenie PSZOK,
  3. utrzymania czystości i porządku podczas rozładunku odpadów.

 

 

Druki do pobrania:

Upoważnienie do przekazania odpadów w PSZOK

 


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w II kwartale
2024 roku

 

03 kwietnia (środa)    od 9:00 do 17:00

10 kwietnia (środa)    od 9:00 do 17:00

17 kwietnia (środa)    od 9:00 do 17:00

20 kwietnia (sobota)  od 7:00 do 13:00

24 kwietnia (środa)    od 9:00 do 17:00

 

02 maja (czwartek)     od 9:00 do 17:00

08 maja (środa)           od 9:00 do 17:00

15 maja (środa)           od 9:00 do 17:00

18 maja (sobota)         od 7:00 do 13:00

22 maja (środa)           od 9:00 do 17:00

29 maja (środa)           od 9:00 do 17:00

 

05 czerwca (środa)      od 9:00 do 17:00

12 czerwca (środa)      od 9:00 do 17:00

15 czerwca (sobota)    od 7:00 do 13:00

19 czerwca (środa)      od 9:00 do 17:00

26 czerwca (środa)      od 9:00 do 17:00