INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI

Informacje ogólne

Właściciele nieruchomości zamieszkałych odpady zmieszane i segregowane gromadzą w workach lub pojemnikach. Odpady odbierane są z poboczy wyznaczonych dróg (odpady zmieszane i bioodpady dwa razy w miesiącu, odpady segregowane jeden raz  w miesiącu).

Worki i pojemniki podczas odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych muszą posiadać wydany przez Urząd Gminy Łużna samoprzylepny nadruk zawierający kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz określający rodzaj odpadów. W przypadku braku kodów kreskowych istnieje możliwość ich zamówienia w Urzędzie Gminy Łużna.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) zobowiązani są do zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.

 


 
 
 
Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna świadczy firma:
PreZero Małopolska Sp. z o.o.
Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

– zmieszanych  oraz pozostałości z sortowania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o.

ZZO ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

– odpady zielone

Kompostech Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz,

 


 

Uzyskane w 2022 roku przez Gminę Łużna poziomy:

1)      przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 57 %.

2)      składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych –  40,07 %

3)      ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %

 

Uzyskane w 2022 roku przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy:

 • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 13,09 %
 • składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 50,04 %
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %

 


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łużnej i znajduje się pod adresem:

Wola Łużańska 31,
38-322 Łużna

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady;
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe
 15. odpady tekstylne i odzież.

 


 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 • FOLPAP Czarnecki Marek

ul. Chopina 33

38-300 Gorlice
tel. 604 409 118

 • PreZero Małopolska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 5314500
 

Adres punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Eko-Neutral-Elektron

ul. Chopina 33A

38-300 Gorlice

 


 

Tworzywa sztuczne i metal – worek żółty

Wrzucamy:
– plastikowe butelki po napojach;
– plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
– opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mysia naczyń);
– plastikowe zakrętki;
– reklamówki, folie opakowaniowe, worki plastikowe;
– naczynia jednorazowe;
– opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po napojach, konserwach);
– zakrętki metalowe;
– drobne metale;
 
Nie wrzucamy:
– opakowania po smarach, olejach;
– opakowania po środkach ochrony roślin;
– opakowania po rozpuszczalnikach, klejach;
– strzykawki;
– rury PCV;
– styropian;
– pojemniki metalowe po farbach i lakierach;
– zużyte baterie i akumulatory;
– opakowania po dezodorantach i innych kosmetykach w aerozolu;
 

 

Szkło – worek zielony

Wrzucamy:
– szklane butelki po sokach, napojach, alkoholach;
– słoiki;
– szklane opakowania po kosmetykach;
 
Nie wrzucamy:
– szyby okienne i samochodowe;
– lustra, witraże;
– porcelana, ceramika;
– żarówki, świetlówki;
– płytki ceramiczne;
– termometry;
– wyroby ze szkła kryształowego;
– naczynia żaroodporne;
 

 

Papier – worek niebieski

Wrzucamy:
– książki, zeszyty, gazety;
– opakowania papierowe;
– kartony, tektura;
– katalogi, foldery;
 
Nie wrzucamy:
– worki po nawozach, cemencie;
– tapety;
– papier z domieszką tworzyw sztucznych;
– papier tłusty i zabrudzony;
– kalka;
 
 
Odpady BIO – worek brązowy
 
Wrzucamy:
 • odpady z owoców i warzyw;
 • trawę, liście, chwasty;
 • trociny i kora drzew;
 • niezaimpregnowane drewno

Nie wrzucamy:

 • popiół;
 • odpady mięsne;
 • kości;
 • ziemia i kamienie;
 • impregnowane drewno;