INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Informacje ogólne

Właściciele nieruchomości zamieszkałych gromadzą odpady w workach lub pojemnikach. Odpady odbierane są z poboczy wyznaczonych dróg zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi gromadzą odpady w workach lub pojemnikach. Odpady odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Worki i pojemniki podczas odbioru odpadów muszą posiadać wydany przez Urząd Gminy Łużna samoprzylepny nadruk zawierający kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz określający rodzaj odpadów. W przypadku braku kodów kreskowych istnieje możliwość ich zamówienia w Urzędzie Gminy Łużna.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są ujęci w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi mają obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.

 


   

Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna świadczy firma: PreZero Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37 33-300 Nowy Sącz 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

– zmieszanych  oraz pozostałości z sortowania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o.

ZZO ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

– odpady zielone

Kompostech Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz,


 

Uzyskane w 2022 roku przez Gminę Łużna poziomy:

1)      przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 57 %.

2)      składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych –  40,07 %

3)      ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %

Uzyskane w 2022 roku przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy:

  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 13,09 %
  • składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 50,04 %
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

  • FOLPAP Czarnecki Marek

ul. Chopina 33

38-300 Gorlice
tel. 604 409 118

  • PreZero Małopolska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 5314500 

Adres punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Eko-Neutral-Elektron

ul. Chopina 33A

38-300 Gorlice