ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2022

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna w 2022 roku

 

 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna obejmującą okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Analiza została opracowana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi a także innych dostępnych danych.

 

 1. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530)

Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.
 2. Uchwała Nr XLVII/357/21 Rady Gminy Łużna z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/375/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 r.
 3. Uchwała Nr XLVI/346/21 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała Nr XLII/328/21 Rady Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 7. Uchwała Nr XLVII/358/21 Rady Gminy Łużna z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łużna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna

W 2022 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Łużna obejmował wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz część nieruchomości niezamieszkałych.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:
 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa w przypadku kompostowania bioodpadów,
 • 20,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa w przypadku niekompostowania bioodpadów,
 • 40,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona
 1. nieruchomości niezamieszkałe:
 • za worek lub pojemnik o poj. 0,12 m3 – 10,00 zł – stawka podstawowa,
 • za worek lub pojemnik o poj. 0,12 m3 – 20,00 zł – stawka podwyższona,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 60,00 zł – stawka podstawowa,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 120,00 zł – stawka podwyższona.

 

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajdowała się zakładka Czysta Gmina, która dotyczyła systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogli śledzić działania gminy dotyczące m. in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,
 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,
 3. obowiązujących uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,
 4. wykazu punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki,
 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach.

 

Częstotliwość odbioru odpadów była następująca:

 1. zmieszane i bioodpady – 2 razy w miesiącu,
 2. segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – 1 raz w miesiącu.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonował pod adresem Wola Łużańska 31 i przyjmował następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady tekstylne i odzież.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani byli do zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.

 

 1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Łużna nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do następujących instalacji:

L. p. Kod odpadów Nazwa i adres instalacji
1 20 03 01

15 01 02

15 01 01

20 03 07

20 01 10

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2 15 01 07 VETROPACK MORAVIA GLASS

Havlíčkova 180/18

697 01 Kyjov

Czechy

3 16 01 03 Cementownia Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 3

26-052 Nowiny

4 17 09 04 Składowisko Odpadów Innych niż niebezpieczne i obojętne

Lubochnia Górki 68/74

97-217 Lubochnia Górki

5 20 01 32 RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o.

ul. Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze          

6 20 02 01

 

Kompostech Sp. z o. o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Łużna nie występowały problemy związane z możliwością zagospodarowania czy przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z czym nie stwierdzono przesłanek przemawiających za koniecznością podejmowania działań w kierunku budowy własnej instalacji do przerobu odpadów komunalnych.

 

Gmina Łużna posiada własny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest pod adresem 38-322 Wola Łużańska 31. Jego powstanie zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji wyniósł  991 993,38 zł brutto.

 

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wpływy: 1 480 842,36 zł

Wydatki: 1 575 287,45 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie PSZOK, koszty obsługi administracyjnej)

Nadwyżki: – 94 445,09 zł (59 090,93 zł – pokryto  z rozliczenia systemu za 2021 r., 35 354,16 zł pokryto z dochodów własnych)

 

 1. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 8587.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łużna zobowiązani byli do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej, który prowadzony jest przez Wójta Gminy Łużna.

W Urzędzie Gminy Łużna na stanowisku pracy ds. utrzymania czystości i porządku prowadzony był rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, który w ramach kontroli był na bieżąco uzupełniany o dokumenty potwierdzające wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1 – 0.

 

 

 

 

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2022 r. na terenie Gminy Łużna wytworzono łącznie 1155,43 Mg odpadów, w tym:

L. p. Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów Waga (Mg)
1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 683,30
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 181,58
3 15 01 07 Opakowania ze szkła 133,52
4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 22,66
5 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 25,12
6 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 59,80
7 16 01 03 Zużyte opony 13,44
8 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 34,72
9 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,17
10 20 01 10 Odzież 1,12
RAZEM   1155,43

 

 1. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów Masa odebranych odpadów przekazanych do składowania (Mg)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,0
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,0
19 05 99 Inne niewymienione odpady 399,3251

 

 1. Uzyskany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. wyniósł 57,31 %.

 

 1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazana do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

Na terenie Gminy Łużna wytworzono 13,61  Mg odpadów komunalnych, które zostały przekazane do termicznego przekształcenia.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy wyniósł 19,97.