ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r

 

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna obejmującą okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Analiza została opracowana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi a także innych dostępnych danych.

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

 

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),

 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530)

Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 2. Uchwała Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/217/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020 r.

 3. Uchwała Nr XXV/202/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 4. Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 5. Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 6. Uchwała Nr XLII/328/21 Rady Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna

W 2021 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Łużna obejmował wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz część nieruchomości niezamieszkałych:

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:

 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa  w przypadku kompostowania bioodpadów,

 • 20,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa w przypadku niekompostowania bioodpadów,

 • 40,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona

 1. nieruchomości niezamieszkałe:

 • za worek o poj. 0,12 m3 – 18,19 zł – stawka podstawowa,

 • za worek o poj. 0,12 m3 – 36,38 zł – stawka podwyższona,

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 6,34 zł – stawka podstawowa,

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 12,68 zł – stawka podwyższona,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 58,21 zł – stawka podstawowa,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 116,42 zł – stawka podwyższona.

 

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajduje się zakładka Czysta Gmina, która dotyczy systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić działania gminy dotyczące m. in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,

 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,

 3. obowiązujących uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,

 4. wykazu punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki,

 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach.

 

Częstotliwość odbioru odpadów:

 1. zmieszane i bioodpady – 2 razy w miesiącu,

 2. segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – 1 raz w miesiącu,

 

PSZOK funkcjonował pod adresem Wola Łużańska 31 i przyjmował następujące frakcje odpadów:

 • papier,

 • metal,

 • tworzywa sztuczne,

 • szkło,

 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 • bioodpady;

 • odpady niebezpieczne,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,

 • zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,

 • odpady tekstylne i odzież.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani byli do zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.

 

4. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Łużna nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do następujących instalacji:

 

L. p.

Kod odpadów

Nazwa i adres instalacji

1

20 03 01

15 01 02

15 01 01

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

15 01 07

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu

ul. Klonowa 58

42-700 Lubliniec

oraz

VETROPACK MORAVIA GLASS

ul. Havlickowa 180

Cz-697 01 Kyjov (Czechy)

3

16 01 03

Geocycle Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

4

17 09 04

Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Lubochnia Górki 68/74

97-217 Lubochnia Górki

5

20 03 07

 

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

oraz

FCC Podhale Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

6

20 01 32

RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o.

ul. Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze         

7

20 02 01

 

Kompostech Sp. z o. o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2021 r. nastąpiło zakończenie realizacji zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska”. Zadanie zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji wyniósł  991 993,38 zł brutto.

 

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wpływy: 1 489 438,82 zł

Wydatki: 1 430 347,89 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie PSZOK, koszty obsługi administracyjnej)

Nadwyżki: 59 090,93 zł

 

7. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 8591.

 

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łużna zobowiązani byli do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej, który prowadzony jest przez Wójta Gminy Łużna.

W Urzędzie Gminy Łużna na stanowisku pracy ds. utrzymania czystości i porządku prowadzony jest rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, który w ramach kontroli jest na bieżąco uzupełniany o dokumenty potwierdzające wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1 – 0.

 

 

 

 

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2021 r. na terenie Gminy Łużna wytworzono łącznie 1212,99 Mg odpadów, w tym:

L. p.

Kod odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Waga (Mg)

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

669,78

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

180,14

3

15 01 07

Opakowania ze szkła

136,62

4

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20,66

5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

28,68

6

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

128,64

7

16 01 03

Zużyte opony

14,96

8

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

33,42

9

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,09

RAZEM

 

1212,99

 

10. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Kod odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów przekazanych do składowania (Mg)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,0

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,0

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

16,9852

19 05 99

Inne niewymienione odpady

47,0652

 

11. Uzyskane w 2021 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

 1. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 56 %

 2. odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

 

12. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazana do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

Na terenie Gminy Łużna wytworzono 15,05  Mg odpadów komunalnych, które zostały przekazane do termicznego przekształcenia.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy wyniósł 0,0124.