ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2020 ROK

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Łużna za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020
r.

Analiza została opracowana na podstawie dokumentów złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także innych
dostępnych danych.

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art.
9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
  gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797
  ze zm.),

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
  poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
  metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.
  2167),

Akty prawa miejscowego:

I półrocze 2020 r.

 1. Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
  zmieniona Uchwałą Nr XIII/116/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019
  r.

 2. Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22
  sierpnia 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30
  września 2019 r.

 3. Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w
  sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmieniona Uchwałą Nr
  VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r.

 4. Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik zmieniona
  Uchwałą Nr XVI/131/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 listopada 2019 r.

 5. Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w
  sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia
  wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona Uchwałą Nr XXVI/215/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020
  r.

 6. Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015 r. w
  sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II półrocze 2020 r.

 1. Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w
  sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7
  kwietnia 2020 r.

 2. Uchwała Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w
  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona
  Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz
  Uchwałą Nr XXVI/217/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020 r.

 3. Uchwała Nr XXV/202/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia
  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym.

 4. Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków
  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej.

 5. Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Łużna

W I półroczu 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował
nieruchomości zamieszkałe i wszystkie nieruchomości niezamieszkałe:

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:

 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa,

 • 34,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona

 1. nieruchomości niezamieszkałe:

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 17,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 27,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 120,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 250,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o poj. 7 m3 – 750,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o poj. 7 m3 – 1.150,00 zł, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

W II półroczu 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował nieruchomości
zamieszkałe oraz część nieruchomości niezamieszkałych:

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:

 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa  w przypadku
  kompostowania bioodpadów,

 • 20,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa w przypadku niekompostowania
  bioodpadów,

 • 40,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona

 1. nieruchomości niezamieszkałe:

 • za worek o poj. 0,12 m3 – 18,19 zł – stawka podstawowa,

 • za worek o poj. 0,12 m3 – 36,38 zł – stawka podwyższona,

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 6,34 zł – stawka
  podstawowa,

 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 12,68 zł – stawka
  podwyższona,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 58,21 zł – stawka
  podstawowa,

 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 116,42 zł – stawka
  podwyższona.

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajduje się zakładka Czysta Gmina, która dotyczy systemu gospodarowania
odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić działania gminy dotyczące m.
in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,

 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,

 3. tekstów uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,

 4. wykazu punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i
  przeterminowane leki,

 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal)
powstałe na nieruchomościach zamieszkałych odbierane były z poboczy
wyznaczonych dróg.

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych
odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu
potrzeby odbioru.

Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym  sprzęt RTV i AGD, opony,
metal, odpady niebezpieczne odbierane były w okresie wiosennym podczas „Akcji
porządek”.

Częstotliwość odbioru odpadów:

 1. zmieszane – 2 razy w miesiącu,

 2. segregowane (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier) – 1 razy w
  miesiącu,

 3. wielkogabarytowe, wielomateriałowe, niebezpieczne, sprzęt elektryczny
  i               elektroniczny, opony – 1 raz w roku,

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania

Odpady komunalne zostały przekazane do instalacji przetwarzania opadów
komunalnych właściwych dla Regionu Małopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr
XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w
sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata
2016-2022” (Dz. U. Woj. Mał. poz. 2264) oraz późniejszymi zmianami, przy
zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami i zasadą bliskości, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do następujących
instalacji:

L. p.

Kod odpadów

Adres instalacji

1

20 03 01

15 01 02

15 01 01

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2</p >

15 01 07

DSS Recykling Sp. z o. o.

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

3

20 03 07

 

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

oraz

Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Mirowo-Jantra

ul. Księżnej Anny 11

70-671 Szczecin

4

16 01 03

Geocycle Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

5

17 09 04

Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Lubochnia Górki 68/74

97-217 Lubochnia Górki

6

20 01 36

GEOMAR RECYKLING Sp. z o. o.

ul. Drożdżowa 5,

30-898 Kraków

7

20 01 32

RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o.

ul. Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze        

8

20 02 01

20 01 08

Kompostech Sp. z o. o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi

Podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Utworzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska”. Zadanie
realizowane będzie w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie
5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka
odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt umowny inwestycji wynosi  991 993,38 zł brutto.

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów w 2020 r. wyniosło 1 554 620,12 zł

7. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2020 roku
wynosiła 8626.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o
których mowa w art. 6 ust. 6 -12

Od 01 lipca 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się na terenie
Gminy Łużna zobowiązane były do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym w I półroczu 2020 r. trwała akcja informowania
przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Równocześnie w Urzędzie Gminy Łużna założono rejestr umów na odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, który jest na bieżąco
uzupełniany również o dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków w
tym zakresie.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2020 r. na terenie Gminy Łużna wytworzono łącznie 1279,28 Mg odpadów, w
tym:

L. p.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Waga (Mg)

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne</p >

769,32

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

154,44

3

15 01 07

Opakowania ze szkła

122,85

4

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

16,32

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

25,00

6

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

140,18

7

16 01 03

Zużyte opony

24,32

8

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,20

9

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

26,61

10

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,04

RAZEM

 

1279,28

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z
terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Kod odpadów przeznaczonych do składowania

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów przekazanych do składowania (Mg)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,0

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0,0

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,0

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

111,8744

11. Osiągnięte poziomy:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  kierowanych do składowania w 2020 roku – 26 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku – 39
  %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku –
  0 %