ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 ROK

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Analiza została opracowana na podstawie dokumentów złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także innych dostępnych danych.

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).

 

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),

Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna,

 2. Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 3. Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 4. Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 5. Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,

 6. Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

 7. Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:

 • 8,50 zł – jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny

 • 17,00 zł – jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób nieselektywny,

 1. nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje):

 • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 17,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 27,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 120,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 250,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 750,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 1.150,00 zł, jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób nieselektywny

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajduje się zakładka Czysta Gmina, która dotyczy systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogli śledzić działania gminy dotyczące m. in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,

 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,

 3. tekstów uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,

 4. wykazu punktów, w których znajdowały się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki,

 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu potrzeby odbioru.

Odpady wielkogabarytowe odbierane były podczas „Akcji porządek”.

Częstotliwość odbioru odpadów:

 1. zmieszane – 2 razy w miesiącu,

 2. segregowane (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier) – 1 razy w miesiącu,

 3. wielkogabarytowe – 2 razy w roku.

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady komunalne zostały przekazane do instalacji przetwarzania opadów komunalnych właściwych dla Regionu Małopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” (Dz. U. Woj. Mał. poz. 2264) oraz późniejszymi zmianami, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami i zasadą bliskości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do następujących instalacji:

L. p.

Rodzaj odpadów

Adres instalacji

1

zmieszane

papier

 

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

szkło

DSS Recykling Sp. z o. o.

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

3

tworzywa sztuczne

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

oraz

BECKER Sp. z o. o.

ul.  Spółdzielcza 34

32-840 Zakliczyn

4

wielkogabarytowe

 

FCC Podhale Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

oraz

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

5

opony

Geocycle Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

oraz

GRAN-TECH Sp. z o. o., Sp. k.

Wylewa 244

37-450 Sieniawa

6

remontowo-budowlane

Składowisko Lubochnia Górki

ul. Lubochnia Górki 68/7

97-217 Lubochnia Górki

oraz

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W analizowanym okresie na terenie Gminy Łużna nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty poniesione w związku gospodarką odpadami komunalnymi:

 1. wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów– 1 045 943,62 zł

 2. koszty obsługi administracyjnej systemu – 12 000,00 zł

7. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 8647.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12

Nie dotyczy.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2019 r. odebrano łącznie 1402,53 ton odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Waga (tony)

1

zmieszane

956,12

2

papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne

236,10

3

wielkogabarytowe

198,26

4

remontowo-budowlane

12,05

RAZEM

1402,53

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

W 2019 roku z terenu Gminy Łużna odebrano 956,12 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, które w całości zostały poddane przetwarzaniu w procesach odzysku R 12.

W 2019 roku z terenu Gminy Łużna nie zostały odebrane odpady zielone.

Z łącznej masy przekazanych do instalacji w 2019 roku zmieszanych odpadów komunalnych do składowania skierowano 131,54 Mg odpadów o kodzie 19 12 12.

11. Osiągnięte poziomy

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019 roku – 19 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku – 30 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 roku – 87 %