ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Łużna za 2018 rok

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Analiza została opracowana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, rocznego sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r., a także innych dostępnych danych.

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

a) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.),

Rozporządzenia:

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),

Akty prawa miejscowego:

a) Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna,

b) 

Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

d) Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

e) Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,

f) Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gmin Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:

 • 7,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 • 15,00 zł miesięcznie,  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 1. nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje):

 • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 14,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 23,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 110,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 200,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 700,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 1.150,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajduje się zakładka Czysta Gmina, która dotyczy systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogli śledzić działania gminy dotyczące m. in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,

 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,

 3. tekstów uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,

 4. wykazu punktów, w których znajdowały się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki,

 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu potrzeby odbioru.

Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym  sprzęt RTV i AGD, opony, metal, odpady niebezpieczne odbierane były podczas „Akcji porządek”.

Częstotliwość odbioru odpadów:

 1. zmieszane – 2 razy w miesiącu,

 2. segregowane (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier) – 1 razy w miesiącu,

 3. wielkogabarytowe, wielomateriałowe, niebezpieczne, sprzęt elektryczny i               elektroniczny, opony – 2 razy w roku,

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady komunalne zostały przekazane do instalacji przetwarzania opadów komunalnych właściwych dla Regionu Małopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” (Dz. U. Woj. Mał. poz. 2264) oraz późniejszymi zmianami, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami i zasadą bliskości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm).

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do zagospodarowania do następujących instalacji:

L. p.

Rodzaj odpadów

Adres instalacji

1

zmieszane

papier

wielkogabarytowe

remontowo-budowlane

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

tworzywa sztuczne

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

oraz

BECKER Sp. z o. o.

ul.  Spółdzielcza 34

32-840 Zakliczyn

3

szkło

SURPAP S. C. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

oraz

DSS Recykling Sp. z o. o.

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

4

opony

GRAN-TECH Sp. z o. o., Sp. k.

Wylewa 244

37-450 Sieniawa

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W analizowanym okresie na terenie Gminy Łużna nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty poniesione w związku gospodarką odpadami komunalnymi:

 1. wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów– 933 913,37 zł

 2. koszty obsługi administracyjnej systemu – 14 030,00 zł

7. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 8627.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12

W 2018 roku nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych przez

właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Łużna.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2018 r. odebrano łącznie 1310,09 ton odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Waga (tony)
1zmieszane891,60
2papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne225,31
3wielkogabarytowe172,30
4remontowo-budowlane20,88
RAZEM1310,09

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane z terenu Gminy Łużna w całości zostały poddane procesom przetwarzania, nie zostały składowane.

11. Osiągnięte poziomy:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 roku – 0

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 roku – 22

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 roku – 100

Łużna, dnia 27 marca 2019 roku