ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017

Analiza gospodarki odpadami

na terenie Gminy Łużna w 2017 roku

 

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 8590.

 

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna w 2017 roku świadczyła firma:

SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

na podstawie Umowy UC.271.7.2016 zawartej w dniu 02 listopada 2016 roku.

 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

 

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu potrzeby odbioru.

 

Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym  sprzęt RTV i AGD, opony, metal, odpady niebezpieczne odbierane były podczas wiosennej i jesiennej „Akcji porządek”.

 

W 2017 r. odebrano łącznie 1048,45 ton odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Waga (tony)

1

zmieszane

740,98

2

papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne

177,03

3

wielkogabarytowe

110,54

4

remontowo-budowlane

19,90

RAZEM

1048,45

 

Łączny koszt odbioru tych odpadów wyniósł 705 129,71 zł, w tym:


L. p.

Rodzaj odpadów

Kwota (zł)

1

zmieszane

540 174,42

2

papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne                 91 772,33

3

wielkogabarytowe

65 660,76

4

remontowo-budowlane

7 522,20

RAZEM

705 129,71


W miejscowości Wola Łużańska funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który świadczył usługi w zakresie bezpłatnego odbioru następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne.
 

Z możliwości oddania odpadów na PSZOK w Woli Łużańskiej w 2017 r. skorzystało 336 osób. Z PSZOK odebrano łącznie 47,42 ton odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Waga (tony)

1

remontowo-budowlane

5,12

2

wielkogabarytowe

15,46

3

szkło, tworzywa sztuczne, papier

26,84

RAZEM

47,42

 

Na terenie Gminy Łużna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazywane do zagospodarowania do następujących instalacji:


L. p.

Rodzaj odpadów

Adres instalacji

1

zmieszane

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

szkło

SURPAP S. C.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

3

papier

metal

tworzywa sztuczne

 1. PUK EMPOL Sp. z o. o.

Sortownia Surowców Wtórnych w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

 1. SURPAP S. C.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

4

wielkogabarytowe

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

5

remontowo-budowlane

 1. NOVA Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Tarnowska 120

33-300 Nowy Sącz

 1. PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

 

Zapewniono mieszkańcom możliwość oddawania przeterminowanych leków poprzez ustawienie specjalnych pojemników w następujących punktach:

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

38-322 Łużna 609

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

Mszanka 185, 38-322 Łużna

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

Wola Łużańska 168, 38-322 Łużna

 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szalowej

Tomasz Lisik

38-331 Szalowa 419

 

Zapewniono również możliwość oddawania zużytych baterii poprzez ustawienie pojemników w następujących punktach:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz

38-322 Łużna 723

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej

38-322 Łużna 90

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej

38-331 Szalowa 16 

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku

Bieśnik 102, 38-331 Szalowa

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej

Biesna 70, 38-324 Siedliska

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kazimierza Wielkiego w Mszance

Mszanka 31, 38-322 Łużna

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej

Wola Łużańska 52, 38-322 Łużna

 • Urząd Gminy Łużna

38-322 Łużna 634

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 roku – 0

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku – 25,4

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku – 73,7

 

 

 

Łużna, dnia 26 marca 2018 roku