ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 8582.

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna w 2016 roku świadczyła firma:

SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

na podstawie Umowy WK.271.20.2015 zawartej w dniu 09 listopada 2015 roku.

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu potrzeby odbioru

Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym  sprzęt RTV i AGD, opony, metal, odpady niebezpieczne odbierane były podczas wiosennej i jesiennej „Akcji porządek”

W miejscowości Wola Łużańska funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który świadczył usługi w zakresie bezpłatnego odbioru następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne.

Łącznie w 2016 roku z terenu Gminy Łużna odebrano i zagospodarowano łącznie 846,84 Mg odpadów na kwotę 528 274,24 zł brutto w tym:

 1. odpadów zmieszanych – 586,86 Mg za kwotę 399 299,56 zł,
 2. odpadów segregowanych:
 • tworzywa sztuczne – 73,41 Mg za kwotę 35 677,26 zł,
 • papier – 6,8 Mg za kwotę 3 304,80 zł,
 • szkło – 99,97 Mg za kwotę 48 585,42 zł,
 • odpady wielkogabarytowe – 72 Mg za kwotę 38 880,00 zł,
 • odpady budowlane – 7,8 Mg za kwotę 2 527,20zł.

Zapewniono mieszkańcom możliwość oddawania przeterminowanych leków poprzez ustawienie specjalnych pojemników w następujących punktach:

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

38-322 Łużna 609

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

Mszanka 185, 38-322 Łużna

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

Wola Łużańska 168, 38-322 Łużna

 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szalowej

Tomasz Lisik

38-331 Szalowa 419

Zapewniono również możliwość oddawania zużytych baterii poprzez ustawienie pojemników w następujących punktach:

 • Zespół Szkół w Łużnej – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz i Publiczne Gimnazjum

38-322 Łużna 723

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej

38-322 Łużna 90

 • Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali i Publiczne Gimnazjum w Szalowej

38-331 Szalowa 16 

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku

Bieśnik 102, 38-331 Szalowa

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej

Biesna 70, 38-324 Siedliska

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kazimierza Wielkiego w Mszance

Mszanka 31, 38-322 Łużna

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej

Wola Łużańska 52, 38-322 Łużna

 • Urząd Gminy Łużna

38-322 Łużna 634

Na terenie Gminy Łużna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady zmieszane firma świadcząca usługę wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna przekazywała do firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice).

Szkło, papier oraz tworzywa sztuczne firma świadcząca usługę wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna przekazywała do firmy: SURPAP S. C., Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Tworzywa sztuczne przekazywane były również do: Regionalnej instalacji do biologiczno mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych IB Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku – 0

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku – 31,1

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 roku – 100

Opracowała:

Joanna Drożdż

Łużna, dnia 13 marca 2017 roku


 

POBIERZ ANALIZĘ W PDF.