ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 8541.

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna w 2015 roku świadczyła firma:

SITA Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

na podstawie Umowy WK.271.14.2014 zawartej w dniu 21 listopada 2014 roku.

Stawka za 1 m3 odebranych i zagospodarowanych odpadów segregowanych w 2015 roku wynosiła 42,66 zł brutto.

Stawka za 1 m3 odebranych i zagospodarowanych odpadów zmieszanych w 2015 roku wynosiła 72,36 zł brutto.

Odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były w następujący sposób :

 1. odpady zmieszane: z kontenerów samochodowych PK-10, kontenery (44 szt.) rozmieszczone były we wszystkich miejscowościach Gminy Łużna.

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z kontenerów ogólnodostępnych – 8600 m3 na kwotę 622 296,00 zł.

 1. odpady segregowane: szkło, plastik, papier: z pojemników ogólnodostępnych o pojemności 1,1 m3 koloru:
 • niebieski z przeznaczeniem na papier
 • żółty z przeznaczeniem na plastik
 • zielony z przeznaczeniem na szkło

Przedmiotowe pojemniki zostały ustawione obok kontenerów ogólnodostępnych:

 • Łużna – obok kontenera Nr 1 i 7
 • Szalowa – obok kontenera Nr 13
 • Bieśnik – obok kontenera Nr 9
 • Biesna – obok kontenera Nr 15
 • Mszanka – obok kontenera nr 22
 • Wola Łużańska – obok kontenera Nr 19

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów z pojemników ogólnodostępnych znajdujących się w każdej miejscowości – 178,20 m3 na kwotę 7 602,01 zł.

 1. odpady segregowane: szkło, plastik, papier, metal, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne: na punktach mobilnych, które zostały zlokalizowane w następujących miejscach:
 • Łużna – parking parafialny
 • Szalowa – parking k. szkoły
 • Bieśnik – Folwark skrzyżowanie
 • Biesna – parking w centrum wsi
 • Wola Łużańska – parking k. Domu Ludowego
 • Mszanka – parking k. Domu Ludowego

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów segregowanych zebranych na punktach mobilnych – 2785,92 m3 na kwotę 118 847,35 zł.

 1. odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym sprzęt RTV i AGD, opony, metal – odbierane były podczas wiosennej „AKCJI PORZĄDEK”

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów wielkogabarytowych – 155 m3 na kwotę 6 612,30 zł.

Odpady powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były w następujący sposób:

 1. odpady segregowane i zmieszane gromadzone w pojemnikach lub workach na danej nieruchomości i odbierane były po zgłoszeniu potrzeby wywozu
 1. odpady segregowane powstające w szkołach były odbierane z pojemników o pojemności 1,1 m3 koloru ;
 • niebieski z przeznaczeniem na papier
 • żółty z przeznaczeniem na plastik
 • zielony z przeznaczeniem na szkło

Lokalizacja pojemników:

 • Zespół Szkół w Łużnej – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz i Publiczne Gimnazjum
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej
 • Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szalowej
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku
 • Szkoła Podstawowa w Biesnej im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów segregowanych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych – 114,67 m3 na kwotę 4 891,82 zł.

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów zmieszanych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych – 190,12 m3 na kwotę 13 757,08 zł.

Łącznie w 2015 roku z terenu Gminy Łużna zebrano i zagospodarowano łącznie 12030,91 m3 odpadów na kwotę brutto: 774 305,18 zł

Gmina Łużna zapewniła mieszkańcom możliwość oddawania przeterminowanych leków poprzez ustawienie specjalnych pojemników w następujących punktach:

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

38-322 Łużna 609

 • Bogusława Warchoł Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SALUS”

Mszanka 185, 38-322 Łużna

Zapewniono również możliwość oddawania zużytych baterii poprzez ustawienie pojemników w następujących punktach:

 • Zespół Szkół w Łużnej – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz i Publiczne Gimnazjum

38-322 Łużna 723

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej

38-322 Łużna 90

 • Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali i Publiczne Gimnazjum w Szalowej

38-331 Szalowa 16 

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku

Bieśnik 102, 38-331 Szalowa

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej

Biesna 70, 38-324 Siedliska

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kazimierza Wielkiego w Mszance

Mszanka 31, 38-322 Łużna

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej

Wola Łużańska 52, 38-322 Łużna

 • Urząd Gminy Łużna

38-322 Łużna 634

Na terenie Gminy Łużna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady zmieszane oraz odpady wielkogabarytowe firma świadcząca usługę wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna przekazywała do firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach, ul. Chopina, 38-300 Gorlice).

Szkło, papier oraz tworzywa sztuczne firma świadcząca usługę wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna przekazywała do firmy: SURPAP S. C., Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku – 0

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku – 31,84

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 roku – 100

Na terenie Gminy Łużna został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znajduje się on w miejscowości Wola Łużańska (działka nr 164). PSZOK świadczy usługi w zakresie bezpłatnego odbioru następujących frakcji odpadów: papier, metal, plastik, szkło, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne.

Opracowała:

Joanna Drożdż

Łużna, dnia 25 lutego 2016 roku


 Pobierz analizę w PDF.