AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr XLVII/357/21 Rady Gminy Łużna z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą NR XLVIII/375/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku
Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr XLII/328/21 Rady Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2021 roku  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr LIX/454/22 Rady Gminy Łużna z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr LVIII/451/22 Rady Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2022 roku  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łużna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi​