AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację “Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna”.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. poz. 5265