REGULAMIN ZBIERANIA AZBESTU

R E G U L A M I N
projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Regulamin dotyczy przystąpienia do projektu, uczestnictwa w nim, a także realizacji merytorycznych działań ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób i instytucji na poszczególnych etapach prac. Określa relacje Beneficjent Ostateczny / gmina oraz Beneficjent Pośredni / Instytucja Realizująca.

Rozdział 1
Definicje

§ 2

Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają:
Z wyjątkiem działań informacyjnych i promocyjnych a także administracyjnych projektu tj. przepływów finansowych i rozliczeń, monitoringu oraz sprawozdawczości.


1. „Projekt” – przedsięwzięcie pod nazwą: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, które otrzymało dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (S-PPW)”. Realizatorzy projektu: partnerstwo (41podmiotów) w układzie: Instytucja Realizująca (Instytucja Realizująca jest jednocześnie Gminą Partnerem) oraz 39 Gmin Partnerskich i Partner Administrator. Projekt będzie realizowany w okresie 2012-2016. Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między regionami przez wyeliminowanie pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

W ramach Projektu przewidziane są trzy podstawowe działania tj.:
– demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, – transport zdemontowanych pokryć na składowisko, – składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach. A także:
– usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) Działaniem uzupełniającym będzie wsparcie najuboższych mieszkańców z terenów objętych projektem poprzez zakup i przekazanie nowych pokryć dachowych (Dział V §11). 

2. „Regulamin” – Regulamin projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

3. „Instytucja Realizująca” – Gmina Szczucin – gmina odpowiedzialna za realizację projektu (odpowiadająca za całość działań w projekcie), a równocześnie Partner Projektu.

4. „Partnerzy” – podmioty uczestniczące w projekcie (na podstawie podpisanej w dniu 29.11.2011 Umowy Partnerstwa) i odpowiadające za wykonanie poszczególnych zadań w tym: Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. (MAES) – Partner Administrator (partner wspomagający koordynację projektu i administrujący projektem) oraz 40 Gmin z Małopolski, zgodnie z wykazem Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu oraz Załącznik nr 2.

5. „Beneficjent Ostateczny” – osoba fizyczna, która złożyła deklarację udziału w projekcie na etapie wstępnej inwentaryzacji,

6. „Beneficjent Pośredni”- szczególny rodzaj beneficjenta. Jest nim jednostka samorządu terytorialnego – gmina równocześnie będąca Partnerem projektu – dysponent nieruchomości, na terenie których nastąpi zbiórka odpadów azbestowych.2

7. „Dokumentacja Beneficjenta” – komplet dokumentów składanych przez Beneficjenta Ostatecznego lub Beneficjenta Pośredniego.

8. „Jednostka Samorządu Terytorialnego” = gmina” – Partner projektu zabezpieczający środki finansowe na pokrycie wydatków w projekcie za Beneficjentów Ostatecznych, których nieruchomości zlokalizowane są na jej terenie.

9. „Azbest” – to wyroby oraz materiały zawierające azbest zgodnie z definicją przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

10. „Dofinansowanie” – to zabezpieczenie środków finansowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, (na swoim terenie) w związku z realizacją zadań u Beneficjenta Ostatecznego, bez konieczności angażowania jego wkładu własnego

11. „Wykonawca” – przedsiębiorca (konsorcjum przedsiębiorców) wybrany w drodze postępowania o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, posiadający uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

12. Komitet Sterujący Projektu – ciało opiniujące i konsultujące działania w projekcie. Decydujące o istotnych kwestiach regulaminowych, proceduralnych i innych. Składa się z przedstawicieli wszystkich Partnerów Projektu (41 osób) oraz z przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego i sekretarza-protokolanta (bez prawa głosu).

13. „Koszty kwalifikowane” – koszty, które mogą być dofinansowane w przypadku Beneficjenta Ostatecznego oraz refundowane w przypadku Beneficjenta Pośredniego.

14. „Koszty niekwalifikowane” – koszty które nie kwalifikują się do dofinansowania (refundacji). Koszty te pokrywane są ze środków własnych odpowiednio Beneficjenta Ostatecznego oraz Beneficjenta Pośredniego.

Rozdział 2
Warunki ogólne

§ 3

1. Projekt jest realizowany w okresie od 06.2012 roku do 06.2016 roku. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu – Instytucją Realizującą jest Gmina SZCZUCIN na podstawie umowy o dofinansowanie URP/SPPW/2.1.1/KIK/71 z dnia 12.07.2012 r., Obszar Priorytetowy: 2.Środowisko i infrastruktura, Obszar Tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel.1 Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany w zakresie redukcji zagrożenia azbestem. – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 2. W projekcie mogą uczestniczyć: 2.1. osoba fizyczna, (dysponująca nieruchomością na terenie gmin Partnerów projektu), która przystąpiła do Projektu na etapie wstępnej inwentaryzacji (z zastrzeżeniem §9 pkt.7), nie ponosząca żadnych kosztów udziału w projekcie za wyjątkiem kosztów niekwalifikowanych (tj. ze szczególnym uwzględnieniem §6, pkt.3) Spełniająca następujące kryteria dostępu: 2.1.1. osoba fizyczna – (Beneficjent Ostateczny) – nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm),
2.1.2. osoba fizyczna – (Beneficjent Ostateczny) – posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – miejsca realizacji projektu (tj. miejsca, na którym znajduje się azbest), w innym przypadku (np. współwłasności małżeńskiej, dzierżawy itp.) posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do planowanych w projekcie działań.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest dotyczy następujących rodzajów nieruchomości: – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, – budynki gospodarcze i garażowe, – budynki rekreacji indywidualnej – tymczasowe obiekty budowlane, – obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku
2.2. jednostka samorządu terytorialnego – (Beneficjent Pośredni) – działająca na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), będąca dysponentem nieruchomości – miejsca realizacji projektu. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego wniosek będzie zawierał projekt własny, na którego realizację konieczne jest zabezpieczenie środków pochodzących z budżetu gminy zgodnie z jej klasyfikacją budżetową. 3. Projekt przewiduje realizację i dofinansowanie następującego pakietu zadań 3.1. W przypadku Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich:
3.1.1. demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest w tym koszty kwalifikowane: demontaż pokrycia dachowego i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku.
3.1.2. usunięcie / odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach:

– zgromadzonych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), – zgromadzonych po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), lecz usuniętych przez uprawnionego przedsiębiorcę i potwierdzone przez Beneficjenta stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 14, – powstałych wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków lub klęsk żywiołowych, w takich przypadkach kosztem kwalifikowanym będzie fizyczny odbiór odpadu przez Wykonawcę, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku.
3.2. W przypadku Beneficjentów Ostatecznych – osób fizycznych znajdujących się w najtrudniejszym położeniu, do dofinansowania kwalifikują się także koszty związane z zakupem blachy standardowej w ilości do 150 m2 przy uwzględnieniu kryteriów i warunków zawartych w §11.

DZIAŁ II
Przystępujący do projektu

Rozdział 1
Beneficjenci Pośredni

§ 4


1. W projekcie uczestniczą wyłącznie Partnerzy projektu tj. gminy sygnatariusze Umowy Partnerstwa, które: zaakceptowały wszystkie zapisy Regulaminu, posiadają inwentaryzację azbestu eliminowanego w ramach projektu, znajdującego się na terenie nieruchomości będących w ich dyspozycji, przygotują komplet niezbędnej

Dokumentacji Beneficjenta oraz zabezpieczą środki na pokrycie 100% kosztów wykonania procesu o którym mowa w Dziale I, Rozdział 2, § 3, pkt.3
2. Równocześnie nie uczestniczą w realizacji innego projektu finansującego ten sam zakres prac oraz nie korzystały w ostatnich 7-u latach z dofinansowania na rzecz wymiany tego samego pokrycia dachowego.

Rozdział 2
Beneficjenci Ostateczni

§ 5

1. Do Projektu mogą przystąpić z uwzględnieniem Działu I, Rozdział 2, § 3, pkt. 2 tylko te osoby fizyczne, które:
1.1. Posiadają wiedzę na temat ilości i miejsca lokalizacji azbestu na swojej nieruchomości.
1.2. Złożą we właściwej miejscowo jednostce samorządu terytorialnego Dokumentację Beneficjenta i zaakceptują wszystkie warunki Regulaminu.
1.3. Równocześnie nie uczestniczą w realizacji innego projektu finansującego ten sam zakres prac oraz nie korzystały w ostatnich 7-u latach z dofinansowania na rzecz wymiany tego samego pokrycia dachowego.

DZIAŁ III
Warunki realizacji projektu

Rozdział 1
Dodatkowe warunki bezwzględne udziału w projekcie

§ 6


1. Osoby fizyczne spełniające warunki udziału w projekcie zgodnie z § 5 otrzymują pokrycie do 100% kosztów procesu o którym mowa określonych § 3 pkt. 3 Regulaminu.
2. Beneficjenci Pośredni pokrywają 100% kosztów realizacji działań na swoim terenie. Zgodnie z warunkami programu wartość nakładów na realizację zadań będzie refundowana w wysokości max. 85% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, także w zakresie pokrycia wydatków związanych procesem dotyczącym pozostałych Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy.
3. W przypadku nieruchomości, częściowo wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na część przeznaczoną na funkcje mieszkalne (w przypadku Beneficjentów Pośrednich mowa tutaj odpowiednio o funkcjach usług publicznych), przy równoczesnym złożeniu oświadczenia (Załącznik nr 3) o sfinansowaniu pozostałej części kosztów niekwalifikowanych ze środków własnych.

4. Realizacja działań na terenie Beneficjenta Ostatecznego będzie prowadzona dopiero po podpisaniu umowy wykonawczej Beneficjenta Ostatecznego z jednostką samorządu terytorialnego (zapis ten nie dotyczy Beneficjentów Pośrednich).

Rozdział 2
Warunki realizacji działań w projekcie.

§ 7

1. Działania, o których mowa w § 3 pkt. 3 Regulaminu będą przebiegały w następujący sposób:
1.1. Zgłoszenie robot budowlanych wg. właściwości organów architektoniczno-budowalnych
1.2. Przedłożenie Dokumentacji Beneficjenta (Ostatecznego) do jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Beneficjentów Pośrednich do Instytucji Realizującej.
1.3. W sytuacji odbioru azbestu składowanego etap opisany w pkt. 1.1 jest pomijany.
1.4. Podpisanie umowy Beneficjenta Ostatecznego z jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem przypadku Beneficjenta Pośredniego).
1.5. Przekazanie przez gminę (Instytucję Realizująca) i rozdystrybuowanie u Beneficjenta Ostatecznego (Beneficjenta Pośredniego) pakietu informacji o przebiegu procesu zbiórki i zasadach BHP obowiązujących mieszkańców/lokatorów/ użytkowników miejsca realizacji projektu.
1.6. Przekazanie Beneficjentowi Pośredniemu informacji o Wykonawcy działań wybranemu zgodnie z PZP.
1.7. Ustalenie terminu wykonania prac bezpośrednio na drodze Beneficjent (Ostateczny lub Pośredni) – Wykonawca.
1.8. Przekazanie przez Wykonawcę ostatecznego harmonogramu prac do Jednostki Samorządu Terytorialnego, na terenie której działania będą się odbywać.
1.9. Realizacja działań przez Wykonawcę.
1.10. Potwierdzenie wykonania prac u Beneficjenta Ostatecznego (Beneficjenta Pośredniego).
1.11. Złożenie dokumentacji po realizacyjnej przez Wykonawcę w zlecającej wykonanie zadań Instytucji Realizującej.

Rozdział 3
Procedura składania i weryfikacji Dokumentacji Beneficjenta.

§ 8

Beneficjenci Pośredni
1. Beneficjenci Pośredni – składają następujący pakiet Dokumentacji Beneficjenta:

1.1. Wniosek – w brzmieniu załącznika 4 do Regulaminu
1.2. Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (opcjonalnie)
1.3. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością – miejscem / miejscami realizacji projektu – załącznik nr 15
1.4. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację działań.
1.5. Zestawienie zadań cząstkowych (kwartalnych) wraz z krótkim opisem.
1.6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 16.
1.7. Inne ważne dokumenty
2. Beneficjenci Pośredni przygotowują dokumentację zbiorczo dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ciągu roku kalendarzowego.
3. Miejscem składania i weryfikacji dokumentacji jest biuro projektu w Instytucji Realizującej.
4. Ocena projektu następuje poprzez formułę 0/1 na formularzu oceny formalnej Załącznik nr 5 wraz ze sprawdzeniem działań z harmonogramem i założeniami projektu oraz dostępnym budżetem. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków projekt jest przekazywany do realizacji tj. Instytucja realizująca zezwala na kolejne etapy zgodnie z §7 przez pismo z zawartym w nim wynikiem oceny.

Beneficjenci Ostateczni
5. Beneficjenci Ostateczni – osoby fizyczne – składają następujący pakiet dokumentacji:
5.1. Wniosek – w brzmieniu załącznika 6 do Regulaminu
5.2. Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (opcjonalnie)
5.3. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością – miejscem realizacji projektu – załącznik nr 15,
5.4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 16,
5.5. Inne ważne dokumenty (np. oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych w przypadku budynków przeznaczonych także na działalność gospodarczą, zgoda współwłaścicieli).
6. Miejscem składania i weryfikacji dokumentacji jest jednostka samorządu terytorialnego Partner Projektu, na którego terenie znajduje się nieruchomość, który z dokumentów jednostkowych tworzy zestawienie realizacji projektu w całej gminie (załącznik nr 8).
7. Ocena projektu następuje poprzez formułę 0/1 na formularzu oceny formalnej (załącznik 7) wraz ze sprawdzeniem działań z harmonogramem i założeniami projektu oraz budżetem. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków projekt jest przekazywany do realizacji tj. Beneficjent Ostateczny otrzymuje pismo z informacją o przyjęciu projektu do realizacji i projektem umowy, o której mowa §7 pkt. 1.4, po potwierdzeniu decyzji Partnera przez Instytucję Realizującą – biuro projektu.

§9


1. Sprawdzający wniosek dokonują wnikliwej analizy potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Ostatecznego, Beneficjenta Pośredniego. Jakiekolwiek wątpliwości będą skutkowały odrzuceniem wniosku lub zwróceniem go do poprawy formalnej.
2. Dokładny termin przyjmowania wniosków od Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich zostaje określony rocznie i podany do wiadomości na stronie internetowej projektu a także w siedzibach Partnerów projektu.
3. Złożenie wniosku nie jest żadnym zobowiązaniem zarówno dla Beneficjenta (Ostatecznego i Pośredniego), jak i jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą do roszczeń jest dopiero podpisana umowa.
4. Ocenie będą podlega wyłącznie wnioski sporządzone na właściwym formularzu, wypełnione czytelnie i podpisane przez uprawnionych Beneficjentów Pośrednich / Beneficjentów Ostatecznych (np. wszystkich współwłaścicieli nieruchomości). Wnioski zawierające braki zostaną przekazane do uzupełnienia formalnego.
5. Biura przyjmujące wnioski w jednostce samorządu terytorialnego i Instytucji Realizującej mają prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów a także do kontroli budynku i terenu na miejscu planowanej realizacji projektu na każdym jego etapie oraz po zakończeniu.
6. Podpis pod dokumentacją wniosku ma wagę oświadczenia, a poświadczenie w nim nieprawdy może skutkować sankcjami prawnymi, jak również może stanowić podstawę do wykluczenia Beneficjenta (Ostatecznego lub Pośredniego) z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jego działań z tych lub innych, pokrewnych źródeł pomocowych.
7. W przypadku rezygnacji Beneficjenta /Beneficjentów Ostatecznych z realizacji projektu Instytucja Realizująca może podjąć decyzję o dodatkowym naborze odnoszącym się do powstałych oszczędności, poprzez dołączenie do grupy Beneficjentów Ostatecznych osób nie uczestniczących w procesie wstępnej inwentaryzacji.
8. Na podstawie zbiorczych zestawień Partnerów projektu (załącznik nr 8) Biuro Projektu działające w ramach Instytucji Realizującej przygotowuje zestawienie działań łącznych, które to stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację zamówienia wspólnego – tj. jednego zamówienia publicznego dla wszystkich partnerów projektu obejmujące półtora roku jego realizacji.
9. Każdemu kolejnemu naborowi towarzyszy aktualizacja Regulaminu, harmonogramu i kryteriów szczegółowych oraz instrukcji do przygotowania formularza wniosku i załączników. Dokumentacja ta jest podana do publicznej wiadomości w odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie skutecznej Dokumentacji Beneficjenta, tj. na ok. 3 miesiące przed ostatecznym terminem składnia wniosków (za wyjątkiem I roku realizacji projektu).

10. Beneficjent Ostateczny i Beneficjent Pośredni jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania jednostki samorządu terytorialnego lub Biura projektu w sytuacji okoliczności mogących mieć wpływ na jego realizacje a szczególnie zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Rozdział 4
Rozliczenie finansowe

§ 10

1. Rozliczenie finansowe w przypadku Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich. 1.1. Beneficjenci Ostateczni – osoby fizyczne nie partycypują w kosztach realizacji działań zapisanych w § 3, pkt. 3. Z wyjątkiem sytuacji, gdy w grę wchodzą koszty niekwalifikowane (ze szczególnym uwzględnieniem § 6 pkt. 3). 1.2. Za realizację prac wykonanych na terenie i na rzecz Beneficjentów Ostatecznych odpowiada jednostka samorządu terytorialnego na podstawie umowy podpisanej z Beneficjentem Ostatecznym (łącznie na cały zakres prac przypadających na Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich), także w zakresie zobowiązań finansowych z zastrzeżeniem pkt.1.1. 1.3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rozliczenia finansowego z Wykonawcą jest:
1.3.1. przedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu prac (załącznik 9) do jednostki samorządu terytorialnego na terenie której prowadzone będą działania oraz Instytucji Realizującej.
1.3.2. wykonanie prac, których mowa §3 pkt.3 Regulaminu, potwierdzone „Dokumentacją Wykonawcy” zawierającą wymagane prawem załączniki odnoszące się do procesu unieszkodliwienia azbestu oraz dodatkowe załączniki porządkujące o numerach od 10 do 12.

1.3.2. przedłożenie przez Wykonawcę „Dokumentacji Wykonawcy” w jednostce samorządu terytorialnego w terminie do 14 dni od daty zakończenia działań lub innym zgodnym z umową. DZIAŁ V Zakup blachy standardowej w przypadku osób najuboższych. Partnerzy projektu zgodnie stwierdzają, że najważniejszym jego elementem jest właściwe i przejrzyste wsparcie dla najuboższych mieszkańców gmin, wyrażających wolę pozbycia się niebezpiecznych odpadów i pokryć azbestowych. §11
1. Projekt zakłada możliwość uzyskania nowego pokrycia dachowego z ilości do 150 m2 blachy stalowej standardowej na wykonanie pokrycia dachowego w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, po podpisaniu aneksu do umowy o której mowa w § 7 pkt. 1.4.

2. Dostarczenia stosownej ilości blachy standardowej dokona firma Wykonawcza wybrana w drodze PZP przez Instytucję Realizującą, w uzgodnionym z Beneficjentem Ostatecznym czasie. Beneficjent Ostateczny nie ma prawa do decydowania o rodzaju pokrycia. Będzie ono standardowe dla wszystkich wspieranych w ramach projektu.
3. Beneficjent Ostateczny podpisze oświadczenie, w treści załącznika 13, potwierdzające zachowanie pokrycia przez okres trwałości projektu tj. 5 lat po zakończeniu projektu i jego rozliczeniu końcowym. W przeciwnym razie będzie musiał dokonać zwrotu środków przeznaczonych na jego wykonanie w wysokości 150% wartości usługi zgodnie z aneksem do umowy przywołanym w pkt 1.
4. Maksymalny limit środków projektu przeznaczonych na zakup blachy standardowej nie przekroczy 20%.
5. Lista Beneficjentów Ostatecznych mogących podlegać dodatkowej pomocy na otrzymanie blachy standardowej zostanie przygotowana w następujący sposób:
5.1. Lista inwentaryzacyjna tworzona przez Koordynatorów Gminnych zostanie poddana analizie ośrodków pomocy społecznej działających na terenach Partnerów projektu, ze względu na następujące kryteria:
5.1.1. wysokość miesięcznej wartości dochodu przypadająca na członka rodziny średnio w ostatnim roku,
5.1.2. dotychczasowa realizacja zaleceń ośrodka pomocy społecznej,
5.1.3. nałogi członków rodziny stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,
5.1.4. inne dodatkowe (uzgodnione przez Komitet Sterujący Projektu).
5.2. Lista będzie rankingowana w przypadku każdej z gmin.
5.3. Wybór ostateczny osób zostanie dokonany decyzją Komitetu Sterującego.

DZIAŁ VI
Postanowienia porządkujące

§ 12


1. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wytycznych, warunków prawnych, strategicznych, technologicznych a także postanowień Komitetu Sterującego Projektu i innych.
2. Każdorazowo po dokonanej zmianie informacja o niej wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach partnerów na tablicy ogłoszeń.

§ 13 Instytucja Realizująca jest władna do wyrażania ostatecznych i wiążących opinii o interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu § 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2012 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.