AZBEST

Informacja o przedłużeniu trerminu realizacji projektu do 31.03.2016r.


 

Uwaga ! – Rok 2016 jest ostatnim rokiem realizacji projektu
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Wójt Gminy Łużna informuje, że rok 2016 jest ostatnim rokiem realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego projektu jest realizowany demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest wraz z transportem na składowisko.

W roku 2016 będzie także możliwość odbioru gruzu azbestowego zalegającego na posesjach na terenie Gminy.

Z projektu mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością /miejsca na którym znajduje się azbest/oraz złożą do Urzędu Gminy Łużna właściwą dokumentację beneficjenta i zaakceptują warunki regulaminu.

Uczestnicy projektu spełniający warunki udziału w projekcie otrzymają pokrycie do 100 % kosztów demontażu, odbioru /załadunek, transport, rozładunek/ oraz zdeponowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych, a także bezpłatny odbiór gruzu azbestowego zalegającego na posesjach.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie do Urzędu Gminy Łużna deklaracji wraz z pozostałymi dokumentami zarówno do demontażu pokryć dachowych jak również do zalegającego gruzu azbestowego.

UWAGA ! komplety druków do demontażu pokryć dachowych a także odbioru gruzu azbestowego do pobrania w Urzędzie Gminy Łużna lub u sołtysów w poszczególnych sołectwach a także w załączonych plikach poniżej:

Termin składania deklaracji i wniosków ma charakter ciągły.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Łużna u P. Zygmunta Ziobrowskiego, pok. 204 tel. 18 3543039 wew. 204 lub u sołtysa wsi.


Do pobrania:

Regulamin projektu wraz z wzorami dokumentów.

Regulamin pomocy rzeczowej dla beneficjentów.